Selecteer een pagina
Stichting Sociaal Solidair

Onze strategische koers voor de komende jaren is samen te vatten in vier begrippen:

  • vinden
  • binden
  • verbinden
  • vernieuwen

Om beter dan goed te worden, gaan we de volgende uitdagingen aan.

Wat betreft het vinden.
Mensen moeten ons gemakkelijk kunnen vinden. Tot nu toe is dat door onze laagdrempeligheid en nabijheid aardig gelukt.
Wij organiseren activiteiten in wijk en buurtcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten, waarbij zij door het leggen van contacten de sociale samenhang in de wijk kunnen versterken. Voor de mensen die dit nodig hebben worden deze ontmoetingen gebruikt voor het versterken van hun informele netwerk.

Een andere mogelijkheid om de hier boven genoemde groep te bereiken, is aan te sluiten bij het initiatief van het stedelijk platform vrijwilligers in zorg en welzijn, om met een aantal van onze vrijwilligers deel te nemen aan het bestaande loket. Deelname aan dit loket biedt ook de mogelijkheid om nieuwe vrijwilligers te vinden. Voor een hulpvraag voor een zinvolle daginvulling of behoefte aan meer sociaal contact kan passend vrijwilligerswerk een oplossing betekenen.

Wat betreft het binden.
Wij willen onze hulpvragers en vrijwilligers langdurig aan ons binden. Wij hebben hospitality hoog in het vaandel staan en zijn er op gericht om met hulpvragers en vrijwilligers contacten aan te gaan waarbij zij gekend en erkend worden. Hulpvragers binden wij door wederkerigheid, een lijntje te houden, voorzorg en nazorg. Vrijwilligers binden wij door veel aandacht te besteden aan werving, matching, scholing en begeleiding.

Wat betreft het verbinden.
Onze blik gaat meer naar buiten. Wij gaan waar nodig intensiever samenwerken met onze netwerkpartners.

Wij nemen deel in het platform vrijwilligerswerk in zorg en welzijn en investeren daar in het van elkaar leren en gebruiken van elkaars expertise. Wij vinden dat het platform moet doorgroeien naar een platform Lokale Kracht en willen daarin investeren.

Hoge verwachtingen hebben wij van de samenwerking met de bewoners, die zich richten op het in stand houden en verbeteren van de sociale leefbaarheid/cohesie van de wijk en/of buurt. Met onze kennis en expertise kunnen wij hen helpen bij het organiseren van buurthulpprojecten waarbij buurtbewoners aangesproken en uitgedaagd worden om zich voor elkaar in te zetten

Wat betreft het vernieuwen.
De ontwikkelingen op het gebied van ICT bieden voor Stichting Sociaal Solidair meer kansen en meer mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding. Wij willen onze dienstverlening digitaliseren op de volgende onderdelen: profileren van onze website, ondersteuning van onze leden bij het gebruik van de computer en het gebruik van innovaties als e-health en zorgdomotica en het meer benutten van de mogelijkheden van de sociale media. Wat betreft het profileren van onze website willen wij in de toekomst online cursussen voor onze abonnees en vrijwilligers via onze website mogelijk maken. Wat betreft het gebruik van de computers, tablets, ipads iphones en e-health en domotica denken wij aan informatie en advies en het helpen bij het leren van het gebruik en het plaatsen van deze middelen. Wat betreft de sociale media willen we vooral gebruik gaan maken van het beeldbellen. Via beeldbellen kunnen we zowel sociale contacten tussen mensen tot stand brengen als activiteiten digitaal aanbieden. Te denken valt aan een digitale ontmoeting, een beeldbellenbelcirkel, gezelschapsspelletjes via beeldbellen etc.

Tenslotte.
Met onze inspanningen op de onderdelen vinden, binden, verbinden en vernieuwen willen wij in de toekomst meer hulpvragers en vrijwilligers bereiken met een werkwijze die goed bij hun wensen aansluit, dichtbij plaatsvindt en gebruik maakt van de beschikbare technische mogelijkheden.

Share This