Selecteer een pagina
Stichting Sociaal Solidair

Stichting Sociaal Solidair is een vrijwilligersorganisatie die hulp voor minima organiseert.

Wij koppelen de (hulp)vragen aan het aanbod van onze vrijwilligers. Wij bieden met onze vrijwilligers ondersteuning en begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen, maar vanwege een tijdelijke of structurele beperking daar hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Daarbij gaat het zowel om een aanbod van praktische diensten (klusjes, boodschappen, tuinonderhoud etc.), als om persoonlijke ondersteuning en begeleiding uitgevoerd door vrijwilligers.

Stichting Sociaal Solidair is een organisatie die wijkgericht werkt. In elke wijk hebben wij onze ‘wijkpostbodes’/sleutelfiguren in de wijk,
die voor ons de oren en ogen van de wijk zijn en onder meer tot taak hebben probleemsituaties te signaleren.

Daarnaast organiseren wij in wijk- en buurtcentra laagdrempelige inloopactiviteiten.
Wij zoeken op elke vraag een passend antwoord, waarbij wij de zelfredzaamheid van en wederkerigheid door stimuleren en waarin wij ook een functie vervullen voor de zingeving en/of dagbesteding van vrijwilligers. Op deze wijze dragen wij bij aan een betrokken samenleving waarin ook de participatie van kwetsbare mensen vanzelfsprekend is.

Wat willen wij?

De inspanningen van Stichting Sociaal Solidair zijn er op gericht dat mensen zo lang en zo plezierig mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Wij leveren daarbij maatwerk dat voldoet aan de individuele behoeften van deze mensen inclusief hun welbevinden. Het accent van onze inspanningen ligt op incidentele ondersteuning door vrijwilligers. Structurele ondersteuning door vrijwilligers is mogelijk als andere zorg- en dienstverleners (formeel dan wel informeel) die niet leveren.

Wij richten ons in eerste instantie op de mens zelf (wat kan iemand zelf doen of zelf aanleren). Vervolgens naar de familie en de directe omgeving (wat kunnen zij betekenen in de ondersteuning) en indien aanwezig de professionals die zorg verlenen (voor een goede aansluiting en afstemming op elkaars hulpverlening). Betrokkenheid, volharding, verantwoordelijkheidsbesef en werken zonder aanziens des persoon zijn kernwaarden voor onze organisatie. Daarnaast hechten wij grote waarde aan het waarborgen van de privacy en veiligheid.

Met elke vrijwilliger sluiten wij een overeenkomst waarin de rechten en plichten zijn geregeld.

Primaire doelgroepen zijn: jongeren en ouderen.

VISIE

Het bevorderen van welzijnsbeleving van jong en oud in de ruimste zin van het woord, ongeacht leeftijd, afkomst, achtergrond of overtuiging. Tevens het verbinden van burgers waardoor hun sociale contacten en netwerken groter worden en er meer sprake zal zijn van zelfredzaamheid met hulp van vrijwilligers. Hiermee worden tevens de mantelzorgers ontlast.

MISSIE

De Stichting zal trachten haar doel te bereiken door: De meest uiteenlopende activiteiten te initiëren, organiseren en (doen) uitvoeren al dan niet met medewerking van vrijwilligers.

Share This